Poszukiwane dwie osoby na zastępstwo

Prezydent Łomży zamierza zatrudnić dwie osoby na zastępstwo w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży. Związane jest to z przewidywaną długotrwałą nieobecnością dwóch pracowników tego wydziału. Oferty można składać do 23 marca br.

Opis wymagań:

  • wykształcenie: wyższe; preferowane techniczne np.: budownictwo, drogownictwo, ochrona środowiska
  • zakres wiedzy/ umiejętności / kompetencji: umiejętność aplikowania o środki zewnętrzne, znajomość wytycznych związanych z opracowaniem, pozyskiwaniem i rozliczaniem zewnętrznych środków finansowych w szczególności na infrastrukturę z UE


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowywanie wniosków inwestycyjnych z dofinansowaniem z funduszy zewnętrznych, prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektów, przygotowanie i realizacja postępowania zamówień publicznych do 30 tys. Euro w ramach realizowanych bądź przygotowywanych projektów, współpraca z instytucjami wdrażającymi w zakresie realizacji umów oraz z pozostałymi komórkami UM w zakresie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie:
1. CV - opatrzonego własnoręcznym podpisem i klauzulą: "Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Łomży zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem na zastępstwo, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych".
2. listu motywacyjnego z oznaczeniem w tytule "Oferta –Inspektor w WRF - zastępstwo".

Oferty można składać osobiście, mailem lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Łomży, Wydział Organizacji i Kadr, p. 123, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14, e-mail: sekretarz@um.lomza.pl do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 15:30. - decyduje data (w przypadku maila również godzina) wpływu oferty do Urzędu Miejskiego. Aplikacje, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – Anna Mierzejewska – tel. 86 2156796.

Dodaj komentarz

© 2013 - 2018 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies / Reklama