Regulamin Xlomza.pl

Definicje:

Xlomza.pl – oznacza Firmę M-MEDIA z siedzibą w Łomży.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Portal, Portal Xlomza.pl - oznacza platformę udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez M-MEDIA, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez Xlomza.pl, a także innych światowych zasobów Internetu.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu akceptując regulamin

Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:

Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu Xlomza.pl lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail).

Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Xlomza.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i zakres odpowiedzialności Xlomza.pl.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Warunki

Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z Portalu Xlomza.pl.

Xlomza.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.

Prawa i obowiązki Użytkowników

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu Xlomza.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Usługi dostępne bez konieczności rejestracji, a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu publikacji (treści, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami.

Xlomza.pl oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku:

Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie mailowej Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Xlomza.pl

Odpowiedzialność Xlomza.pl

Xlomza.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

Xlomza.pl zastrzega, że korzystanie z Portalu i odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

Xlomza.pl nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Xlomza.pl

Xlomza.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Xlomza.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu

Xlomza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

Xlomza.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu .

Prawa własności intelektualnej

Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Xlomza.pl udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu , w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu , w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Xlomza.pl poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Xlomza.pl niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach Portalu Xlomza.pl .

Ochrona prywatności

Xlomza.pl gwarantuje Użytkownikom Xlomza.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Xlomza.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Xlomza.pl oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji, Xlomza.pl gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Xlomza.pl usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.

Dane użytkowników Xlomza.pl wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Xlomza.pl osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.

W ramach świadczenia niektórych Usług Xlomza.pl zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

Xlomza.pl zastrzega, że: używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb, podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu.

Xlomza.pl oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez Xlomza.pl oraz pozyskanie informacji o tym, jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. Xlomza.pl wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.

Xlomza.pl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu Xlomza.pl .

Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Xlomza.pl zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Xlomza.pl lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi, w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Portalu Xlomza.pl aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych osobowych

Xlomza.pl zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Xlomza.pl zgodnie z obowiązującym prawem.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Xlomza.pl, która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.

Xlomza.pl zastrzega, że w przypadku zgłaszania Xlomza.pl problemów związanych z korzystaniem z Portalu Xlomza.pl , Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Xlomza.pl do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Forum

Rejestracja użytkowników odbywa się poprzez Panel Logowania. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła, za pomocą którego użytkownik będzie się logował do Forum.

Każdy użytkownik działa na Forum pod wybraną przez siebie nazwą.

Rejestr użytkowników prowadzi administrator.

Każdy z użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem do zamieszczania postów na Forum. Zamieszczanie postów na Forum możliwe jest po uprzednim zalogowaniu.

Podczas korzystania z Forum Portalu Xlomza.pl zabrania się:

zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe

obrażania użytkowników forum

używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe i obsceniczne

nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej, seksualnej)

propagowania przemocy

rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem

umieszczania przez uczestników na łamach Forum wszelkich informacji reklamowych

umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku

umieszczania tej samej informacji wielokrotnie

cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje

używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi , które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera

Opublikowanie postu zawierającego takie treści powoduje usunięcie postu przez moderatora lub skreślenie z listy użytkowników. W przypadku złamania prawa przez użytkownika na Forum administrator powiadamia odpowiednie organy ścigania.

Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Forum przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez moderatora zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Forum wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu

Moderator ma prawo do przenoszenia wątku między działami Forum, jeżeli nie odpowiada on działowi, w którym został zamieszczony przez użytkownika oraz usuwania postów niezwiązanych z tematyką Forum

Administrator posiada prawo do usunięcia uzytkownika z FORUM bez podania przyczyny

Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.

Xlomza.pl zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.

Xlomza.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.