Nieodpłatna pomoc prawna i nie tylko

Nieodpłatna pomoc prawna i nie tylko

Prezydent Miasta Łomża informuje Mieszkańców Łomży, iż na terenie miasta funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z obowiązującą ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. (Dz. U z 2017 r. poz. 2030 ze zm.).

Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Miasto Łomża.

Na terenie Łomży zostały utworzone 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (według harmonogramu określonego w załączniku):

 1. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B,
 2. w budynku przy ul. Nowej 2 lok. 328,
 3. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Reymonta.
 • CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2019 ROKU?

- Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

- Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

- Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

- Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

- Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji,

- Przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE w 2019 r. obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz z zabezpieczenia społecznego.

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ?

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu: (86) 215 63 19. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

KOMU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Załączniki

 1. harmonogram pracy punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniżej publikujemy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie miasta Łomża:

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

- opieka nad rodziną i dzieckiem;

- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach w zakresie świadczeń rodzinnych

ul. Dworna 23 B

18-400 Łomża

Tel. 86 2164260

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

www: mopslomza.pl

e-mail:

poczta@mopslomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

2

Centrum Pieczy Zastępczej

- poradnictwo w zakresie pozyskiwania, przygotowywania i umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych;

- monitorowanie sytuacji życiowej dzieci w opiece zastępczej i ich rodzin naturalnych;

- usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych;

- poradnictwo dla rodzin dysfunkcyjnych, których dzieci przebywają w opiece zastępczej lub zachodzą przesłanki do umieszczenia dzieci w opiece społecznej

ul. M. Skłodowskiej – Curie 5

18-400 Łomża

Tel. 86 2165621

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

http://cpz.biplomza.pl/

każdy mieszkaniec miasta

3

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

- poradnictwo w relacjach małżeńskich, partnerskich i rodzinnych

- problemy wychowawcze,

- zagrożenie przemocą w rodzinie,

- doświadczanie skutków przemocy w rodzinie

ul. Wojska Polskiego 161

18-400 Łomża

Tel. 86 2169820

Poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

http://www.oik.lomza.pl

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

4

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

- całodobowa opieka i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej

ul. Rybaki 14

18- 400 Łomża

Tel. 86 2150311

Administracja: Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Zapewniona całodobowa opieka wychowawców

www.pow.4lomza.pl

e-mail: wpow.lomza@op.pl

każdy mieszkaniec miasta

5

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży

- poradnictwo dla rodzin lub opiekunów uczestników śds

ul. M. Skłodowskiej – Curie 5

18-400 Łomża

Tel. 86 2169805

Tel. Kom. 517 812 024,

517 818 204

Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

http://www.sds.lomza.pl/

e-mail: sds.lomza@wp.pl

każdy mieszkaniec miasta

PSYCHOLOGICZNE

6

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Łomży

- poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne

ul. Polna 16

18-400 Łomża

Tel. 86 2150318

Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

http://lcre-lomza.webd.pl

e-mail: ppplomza@poczta.onet.pl

Uczniowie, rodzice, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek mających siedziby na terenie miasta

7

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży (prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach)

- pomoc psychologiczna

ul. Wojska Polskiego 113

18-400 Łomża

Tel. 884 657 604 (czynny całą dobę)

Doradca ds. osób pokrzywdzonych

Poniedziałek: 12.00-20.00

Wtorek – Piątek: 9.00 – 16.00

Sobota: 8.00 – 12.00

www.pryzmat.org.pl

e-mail: pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin; świadkowie przestępstw i osoby im najbliższe

8

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

- wsparcie specjalistyczne w problemach psychologicznych,

- poradnictwo psychologiczne indywidualne i rodzinne

ul. Wojska Polskiego 161

18-400 Łomża

Tel. 86 2169820

Poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

http://www.oik.lomza.pl

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

PEDAGOGICZNE

9

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Łomży

- poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne

ul. Polna 16

18-400 Łomża

Tel. 86 2150318

Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

http://lcre-lomza.webd.pl

e-mail: ppplomza@poczta.onet.pl

Uczniowie, rodzice, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek mających siedziby na terenie miasta

POMOC SPOŁECZNA

10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach w zakresie pomocy społecznej

ul. Dworna 23 B

18-400 Łomża

Tel. 86 2164260

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

www: mopslomza.pl

e-mail:

poczta@mopslomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

11

Dom Pomocy Społecznej w Łomży

- całodobowa opieka

ul. Polowa 39

18-400 Łomża

Tel. 86 2165251

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

http://bip.dpslomza.domypomocy.pl

e-mail: sekretariat@dpslomza.info

Dziewczęta w wieku od 3 do 30 lat niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim

12

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży

- poradnictwo dla rodzin lub opiekunów uczestników śds

ul. M. Skłodowskiej – Curie 5

18-400 Łomża

Tel. 86 2169805

Tel. Kom. 517 812 024,

517 818 204

Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

http://www.sds.lomza.pl/

e-mail: sds.lomza@wp.pl

każdy mieszkaniec miasta

13

Dzienny Dom Senior +

- usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej, terapii zajęciowej, aktywizujące społecznie, trening personalny i samoobsługi

ul. M. Skłodowskiej – Curie 2

18-400 Łomża

Tel. 86 2162849

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

http://www.mops.bip-lomza.pl

e-mail: wigor@mopslomza.pl

Osoby nieaktywne zawodowo powyżej 60 roku życia

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

14

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

ul. Polna 16

18-400 Łomża

Tel. 86 2160996

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

http://www.lomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

15

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

- poradnictwo i leczenie w zakresie uzależnień

ul. Rybaki 3

18-400 Łomża

Tel. 86 2166703

Sekretariat: Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 15.00

Poradnia:

Poniedziałek – Czwartek: 8.00 – 20.00

http://www.wopitu.pl

e-mail: sekretariat@wopitu.pl

każdy mieszkaniec miasta

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

16

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łomży

- poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Dworna 23 B

18-400 Łomża

Tel. 86 2164260

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

www: mopslomza.pl

e-mail:

poczta@mopslomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

17

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

- zagrożenie przemocą w rodzinie,

- terapia krótkoterminowa ofiar przemocy w rodzinie,

- grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy w rodzinie,

- doświadczanie skutków przemocy w rodzinie

ul. Wojska Polskiego 161

18-400 Łomża

Tel. 86 2169820

Poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

http://www.oik.lomza.pl

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

18

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Tel. 800 120 002

Bezpłatna infolinia

Poniedziałek – Sobota:

godz. 08.00–22.00

Niedziele i Święta:

godz. 08.00–16.00

www.niebieskalinia.info

e-mail: biuro@niebieskalinia

Osoby doświadczających przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

19

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

- kryzysy: sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne, środowiskowe, chroniczne

ul. Wojska Polskiego 161

18-400 Łomża

Tel. 86 2169820

Poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

http://www.oik.lomza.pl

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

20

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

- monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22) 361 69 00

(22) 785 700 177

e-mail:

dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

e-mail: poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

21

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

- poradnictwo zawodowe dla osób zarejestrowanych w PUP oraz w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników

ul. Nowogrodzka 1

18-400 Łomża

Tel. 86 2158010

Obsługa interesantów: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 14.00

www.lomza.praca.gov.pl

e-mail: bilo@praca.gov.pl

Osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP, pracodawcy i ich pracownicy

22

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

Poniedziałek - Piątek

8.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

23

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży (prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach)

- pomoc prawna,

- pomoc psychologiczna,

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,

- pomoc tłumacza j. obcego i migowego,

- wsparcie doradcy zawodowego oraz specjalisty w zakresie pozyskiwania środków finansowych,

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym

pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,

- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny osobistej,

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny

- pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą
i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,

- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,

- pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

- finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,

- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,

- pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,

- pomoc opiekuna pokrzywdzonego

ul. Wojska Polskiego 113

18-400 Łomża

Tel. 884 657 604 (czynny całą dobę)

Doradca ds. osób pokrzywdzonych

Poniedziałek: 12.00-20.00

Wtorek – Piątek: 9.00 – 16.00

Sobota: 8.00 – 12.00

www.pryzmat.org.pl

e-mail: pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin; świadkowie przestępstw i osoby im najbliższe

PRAWO KONSUMENCKIE

24

Miejski Rzecznik Konsumentów

- poradnictwo konsumenckie i informacje prawne w zakresie ochrony konsumentów

ul. Stary Rynek 14

18-400 Łomża

Pok. 119

Tel. 86 2156747

Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 14.30

http://www.lomza.pl

e-mail: rzecznik.kon@um.lomza.pl

Konsumenci zamieszkali na terenie miasta

27

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

Poniedziałek – Piątek: 8.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/

porady@dlakonsumentow.pl

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

28

Narodowy Fundusz Zdrowia – Podlaski Odział Wojewódzki w Białymstoku – Delegatura w Łomży

- informacje dotyczące zasad dostępu do świadczeń zdrowotnych i wykazu świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach zawartej umowy z Funduszem, zasad zawierania umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Al. Piłsudskiego 11a

18-400 Łomża

Tel. 86 2168850

Poniedziałek – Piątek: 8.00-18.00

e-mail: lomza@nfz-bialystok.pl

Świadczeniobiorcy NFZ

29

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub (22) 532 82 43

pn. - pt.

godz. 08.00-20.00

https://www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

30

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*) połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

31

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

32

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .

Ochrona raw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

33

Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Łomży

- składki, renty, emerytury

ul. Szosa Zambrowska 29

18-400 Łomża

Tel. 86 216 24 41

Godziny obsługi klientów: Poniedziałek: 8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek: 8.00 – 15.00

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30

www.zus.pl

Ubezpieczeni i płatnicy

34

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

godz. 07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

PRAWO PRACY

35

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy

W Białymstoku Odział w Łomży

- poradnictwo z prawa pracy

ul. Polowa 55a

18-400 Łomża

Tel. 86 2165402

Poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

e-mail: lomza@bialystok.pip.gov.pl

Osoby świadczące pracę

36

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy.

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006

(dla tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie .

www.bip.pip.gov.pl,

kancelaria@gip.pip.gov.pl

PRAWO PODATKOWE

37

Urząd Skarbowy w

w Łomży

- informacje podatkowe

ul. Polowa 47

18-400 Łomża

Tel. 86 2165221

Poniedziałek: 8.00 -17.30

Wtorek – Piątek: 8.00 – 15.00

e-mail: lomza@pd.mofnet.gov.pl

każdy mieszkaniec miasta

38

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

801 055 055 (

( z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

( z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 07.00-18.00

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

39

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

40

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

41

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

 • pon.
 • godz. 10.00-18.00

wt.- pt.

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 86 216 63 19

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Pod wskazanym numerem telefonu można zgłaszać zapotrzebowanie i uzyskać informację o możliwościach wsparcia usług dla osób z niepełnosprawnościami. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT (e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl) stwarza możliwość wsparcia i asystę poradniczą:

- za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

- poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, ewentualnie w miejscu zamieszkania.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA

(o ile określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

1

Punkt Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Dworna 23B

18-400 Łomża

Poniedziałek, wtorek: 15.00 – 19.00

Środa – Piątek: 14.00 – 18.00

brak

tak

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 86 216 63 19

brak

2

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach

ul. Nowa 2

18-400 Łomża

Pokój 328

Wtorek, Czwartek: 13.30 – 17.30

brak

tak

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 86 216 63 19

pryzmat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

ul. Reymonta 9

18-400 Łomża

Szkoła Podstawowa nr 1

Poniedziałek, Środa, Piątek: 8.00 – 12.00

brak

tak

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

3

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach

ul. Nowa 2

18-400 Łomża

Pokój 328

Poniedziałek, Środa, Piątek: 13.30 – 17.30

brak

tak

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 86 216 63 19

www.pryzmat.org.pl

ul. Reymonta 9

18-400 Łomża

Szkoła Podstawowa nr 1

Wtorek, Czwartek: 8.30 – 12.30

brak

tak

Dodaj komentarz

© 2013 - 2019 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies