Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży

MPEC Sp. z o.o. w Łomży rozpoczęło prace nad realizacją w Ciepłowni Miejskiej w Łomży inwestycji

pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”.

Projekt przewiduje budowę kotła wodnego opalanego biomasą drzewną wraz z układem odzysku ciepła ze spalin ok. 2 MW. Kocioł będzie pracował samodzielnie latem na potrzeby c.w. i zimą wspólnie z kotłami WR-25. Zadanie obejmuje również wybudowanie wysokoparametrowego wyprowadzenia energii cieplnej z wykorzystaniem średnic 2 x DN 300/500. Nowe wyprowadzenie mocy pozwoli na całkowite uniezależnienie się eksploatacji sieci od prac remontowych w samej ciepłowni i skutecznie wyeliminuje przerwy w dostawach czynnika grzewczego w sezonie letnim wymuszone niezbędnymi pracami remontowymi. Właśnie w okresie sierpniowego postoju ciepłowni dokonano podłączenia wybudowanego w okresie maj - lipiec br. nowego odcinka sieci z istniejącym układem technologicznym ciepłowni wraz z montażem armatury zaporowo-regulacyjnej i licznika ciepła.

Projekt realizowany będzie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 26 777 100 PLN

Planowane koszty kwalifikowane to 21 750 000 PLN ( czyli szacowana wartość netto)

Planowana dotacja celowa z NFOŚiGW to 9 843 750 PLN

Celami projektu są:

  • dostosowanie potencjału wytwórczego Ciepłowni Miejskiej do zróżnicowanych potrzeb odbiorców w sezonie oraz poza sezonem grzewczym;

  • dostosowanie do dobowych zmian zapotrzebowania na ciepło;

  • poprawa efektywności pracy urządzeń ciepłowni;

  • poprawa dyspozycyjności oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła;

  • dostosowanie procesów technologicznych Ciepłowni Miejskiej do obowiązujących i przewidywanych wymogów ochrony środowiska.

Radosław Żegalski Prezes Zarządu stwierdził, że to przełomowa inwestycja dla Spółki. W wyniku jej realizacji nastąpi ograniczenie ilości dotychczas spalanego miału węglowego, poprawi się efektywność energetyczna ciepłowni a wprowadzona dywersyfikacja paliwa spowoduje większą niezależność w jego doborze jakościowym i zwiększy bezpieczeństwo dostaw. To pierwszy krok w kierunku stworzenia efektywnego systemu ciepłowniczego w Łomży. Termin zrealizowania projektu planowany jest na koniec 2019 roku.

sierpień 2018 r.

Dodaj komentarz

© 2013 - 2019 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies