Ruszył nabór do Komitetu Rewitalizacji

21 czerwca rozpoczął się nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji i potrwa do 11 lipca. Komitet będzie liczył maksymalnie 21 członków, w podziale na 9 grup interesariuszy rewitalizacji, a osoby zainteresowane reprezentowanie pięciu z tych grup mają 21 dni na zgłoszenie swojej kandydatury. Zgłoszenie wymaga dołączenia listy poparcia z odpowiednią liczbą podpisów.

Wśród członków Komitetu Rewitalizacji znajdzie się odpowiednio:

1) do 4 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji,

2) do 1 przedstawiciela mieszkańców Łomży spoza obszaru rewitalizacji,

3) do 1 przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji,

4) do 2 przedstawicieli właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego,

5) do 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, prowadzących działalność na obszarze Miasta Łomża, których działalność statutowa dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne,

6) do 4 przedstawicieli Rad Osiedli – po jednym z każdego osiedla znajdującego się na obszarze rewitalizacji,

7) do 2 przedstawicieli Rady Miejskiej Łomży,

8) do 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łomży lub miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich,

9) do 1 przedstawiciela podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Komitet Rewitalizacji wspiera działania Prezydenta Miasta Łomża w obszarze zadań związanych z rewitalizacją miasta, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Miasta Łomża w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Łomża.

Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.

Członkiem Komitetu nie może być osoba niepełnoletnia.

Jedna osoba może reprezentować w Komitecie tylko jedną z wymienionych grup interesariuszy.

Zgłoszenia kandydata do Komitetu należy dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszenia wraz z listą poparcia odpowiednią dla danej grupy interesariuszy. Wzory dokumentów stanowią załączniki do Uchwały Nr 9/II/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 maja 2024 r., w której określone zostały szczegółowe zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu, dostępnej:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży (https://lomza.bip.net.pl),
 • na stronie internetowej Miasta Łomża w zakładce „Rewitalizacja” (www.lomza.pl),
 • w siedzibie Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1, pok. 5.

O złożeniu w terminie formularza zgłoszenia decyduje data jego wpływu – w przypadku drogi korespondencyjnej data stempla pocztowego. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia będzie można składać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@um.lomza.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, z dopiskiem „Rewitalizacja”,
 • bezpośrednio do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki

 1. Uchwała Nr 9/II/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Łomża
 2. Formularz zgłoszenia – deklaracja kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Łomża
 3. Lista poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacja Miasta Łomża – mieszkańcy
 4. Lista poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacja Miasta Łomża – podmioty gospodarcze oraz właściciele lub użytkownicy wieczystych nieruchomości
 5. Lista poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacja Miasta Łomża – organizacje pozarządowe
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dodaj komentarz