Wróblewski: Ekonomia społeczna i usługi społeczne to priorytet Łomży

  • Wróblewski: Ekonomia społeczna i usługi społeczne to priorytet Łomży
  • Wróblewski: Ekonomia społeczna i usługi społeczne to priorytet Łomży
  • Wróblewski: Ekonomia społeczna i usługi społeczne to priorytet Łomży

W dniach 26-27 marca 2024 r. obyło się posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; spotkanie dotyczyło ustalenia mapy drogowej ekonomii społecznej z uwzględnieniem problematyki lokalnej tj. wyzwań związanych z funkcjami przedsiębiorstw społecznych na rynku pracy; odpływu ludzi młodych do dużych miast; mieszkalnictwa komunalnego, starzenia się społeczeństwa; usług społecznych oraz społecznie odpowiedzialnego terytorium. Członkiem komitetu jest Tomasz Wróblewski – prezes Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

R E K L A M A


Wsparcie zatrudnienia

Ekonomia społeczny to ludzki wymiar gospodarki rynkowej, która jest oparta na silnej zindywidualizowanej konkurencji. Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy; wspierać zatrudnienie i reintegrację osób niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych.

- W najbliżej perspektywie unijnej będziemy mieli środki finansowe przeznaczone na wsparcie już istniejących przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i jak na tworzenie nowych miejsc pracy. W Łomży powstanie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który będzie dysponował budżetem ponad 12 mln złotych – mówi Tomasz Wróblewski, dodając – rolą OWES-u będzie rozwijanie trzeciego sektora poprzez promowanie i inicjowanie wśród społeczności lokalnych liderów społecznych, podmiotów i instytucji, przedsięwzięć zmierzających do tworzenia przez nie podmiotów ekonomii społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ, stowarzyszeń, fundacji, spółek non-profit oraz spółdzielni socjalnych.

W Radzie Zatrudnienia Socjalnego zasiada doświadczony samorządowiec Krzysztof Ryszard Kozicki, który jest prekursorem ekonomii społecznej w Subregionie Łomżyńskim. Działania, jakie podejmował, zaowocowały powstaniem nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych oraz prowadziły do aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Łomży oraz okolicznych gmin.

- Należy podkreślić, że środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zostaną przeznaczone na tworzenie Klubów Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jako samorząd lokalny powinniśmy wykorzystać szanse odnośnie ekonomii społecznej; szczególnie nastawić się na pomoc dla osób z niepełnosprawnością poprzez wzmocnienie roli Zakładów Aktywności Zawodowej; samorząd powinien korzystać z usług takich podmiotów – podkreśla Krzysztof Kozicki.

Usługi społeczne

- Samorząd lokalny oraz przedsiębiorstwa społeczne powinny wykorzystać szansę, jaką stwarza Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki poprzez programy dedykowane dla ekonomii społecznej tj. program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024, program pn. „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 oraz nowy program pn. „Premia Społeczna” (wartość programu to 300 mln zł), który zachęca samorządy do realizacji usług społecznych przez spółdzielnie socjalne (przedsiębiorstwa społeczne) – mówi Tomasz Wróblewski – przedstawiciel Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026.

W ramach programu „Premia Społeczna” planowane jest udzielenie co najmniej 250 grantów dla gmin i powiatów (co do zasady do 25% wartości usługi, jednak na kwotę nie większą niż 350 tys. zł) częściowo finansujących zamówienia na usługi społeczne zlecane podmiotom ekonomii społecznej. Będą to między innymi tzw. opieka wytchnieniowa, usługi asystenckie w rodzinnym domu pomocy, wsparcie w ośrodkach dla osób potrzebujących, a także poradnictwo specjalistyczne.

tekst nadesłany

Dodaj komentarz