Znamy projekt budżetu miasta na 2024 rok

Dochody w wysokości 482.271.289 zł i wydatki na poziomie 504.492.746 zł przewiduje projekt budżetu miasta na 2024 r. Największe środki przewidziane są na oświatę i wychowanie, również w zakresie inwestycyjnym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do połowy listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Prezydent Miasta jest zobowiązany sporządzić i przedłożyć projekt uchwały budżetowej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

Na wydatki ogółem budżetu miasta składają się wydatki bieżące w kwocie 422.268.581 zł i majątkowe w wysokości 82.224.165 zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 r. planowane wydatki ogółem na 2024 r. są niewiele wyższe bo o 2.882.553 zł, tj. o 0,57%, z tego: wydatki bieżące są niższe o 8.562.470 zł, tj. o 1,99%, zaś majątkowe wyższe o 11.445.023 zł, tj. 16,17 %. W 2023 r. w ramach wydatków bieżących zleconych, realizowane były zadania finansowane z Funduszu Pomocy, które nie są na chwilę obecną planowane w 2024 r. Planowane wydatki bieżące na 2024 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2023 r. są wyższe o 6.489.116 zł w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i o 111.126 zł na obsługę długu, zaś niższe o 6.958.632 zł w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, o 4.222.159 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i o 223.079 zł w zakresie dotacji na zadania bieżące. - Planując wydatki majątkowe, skoncentrowaliśmy się na zabezpieczeniu funduszy na zadania kontynuowane oraz te, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z zewnątrz – przekazuje skarbnik Elżbieta Parzych.

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem mają działy edukacyjne oraz z zakresu pomocy społecznej, które łącznie stanowią 62,66% budżetu ogółem. Planowane dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe wynoszą 157.906.498 zł, co stanowi 75% pokrycia bieżących wydatków oświatowych oraz z tytułu dotacji „przedszkolnej” 3.042.120 zł (1,44% bieżących wydatków oświatowych). Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na realizację zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami własnymi Miasta Łomża w kwocie 50.671.767 zł, tj. 23,73%. Wydatki bieżące łącznie z zaplanowaną rezerwą na zadania z zakresu oświaty zaplanowano na poziomie 103,83% przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Mieszkańców z pewnością interesują planowane do realizacji inwestycje. – W 2024 roku najwyższe nakłady w tym zakresie zaplanowaliśmy również w dziale oświaty, bo aż 30.657.558 zł – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski. Jak przekazuje, w ramach tych środków będą kontynuowane dwa duże zadania, takie jak budowa Przedszkola Publicznego nr 5 ze żłobkiem oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Przewidziane są również zadaszenia dwóch boisk przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 oraz II Liceum Ogólnokształcącym, nakłady na termomodernizację I i II LO oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, a także przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z pionem kuchennym, budowa placu zabaw oraz przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10. Zabezpieczono także środki na opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz przygotowanie nowych miejsc żłobkowych przy przedszkolach nr 1 i 5.

Drugim działem, w którym planowane są duże nakłady inwestycyjne (12.427.297zł) jest gospodarka mieszkaniowa, gdzie przewidziano kontynuację modernizacji kamienicy przy ul. Polowej 19 oraz przebudowę budynku na ul. Wesołej 117 na cele mieszkalne. W ramach zadań związanych z ochroną środowiska (12.322.415 zł) zaplanowano m.in. nakłady na instalacje OZE na obiektach miejskich oraz dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów c.o. Na przedsięwzięcia drogowe przewidziano 9.561.426 zł, które planuje się przeznaczyć na wykupy gruntów oraz przebudowę m.in. ulic: Kasztelańskiej, Reymonta, Kalinowej i Leśnej, a także rozbudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 61). Będą też budowane nowe parkingi i chodniki, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych oraz opracowane dokumentacje na przebudowę kolejnych ulic. Planowane są również nakłady w kwocie około 12 mln zł na budowę bulwarów nadnarwiańskich. Na zadania wyłonione w ramach procedury budżetu obywatelskiego zabezpieczono 2,5 mln zł.

- Realizacja tak ambitnego planu inwestycyjnego możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, zarówno krajowych (Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg, dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, Maluch+ w ramach KPO, NFOŚiGW), jak i zagranicznych (Norweski Mechanizm Finansowy, środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027). Na niektóre projekty złożyliśmy wnioski o kolejne dofinansowanie i czekamy na ich pozytywne rozpatrzenie – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym zakłada się na podobnym poziomie jak w roku bieżącym, w sumie 2.728.000 zł. Największa z tej puli kwota zostanie przeznaczona na projekty w sferze kultury fizycznej (1,5 mln zł), przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii (528 tys. zł), upowszechniania turystyki (180 tys. zł) oraz zdrowia (150 tys. zł).

W 2024 r. planowane dochody ogółem oscylują na poziomie bieżącego roku tj. 99,82% przewidywanego wykonania. Mają na nie złożyć się wpływy bieżące w wysokości 439.547.907 zł i majątkowe na kwotę 42.723.382 zł. Na spadek planowanych dochodów majątkowych mają wpływ niższe na ten moment zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, czyli środki budżetu UE, dotacje z budżetu państwa oraz fundusze celowe. W trakcie roku są one jednak sukcesywnie z miesiąca na miesiąc wprowadzane do budżetu po uzyskaniu stosownych decyzji od dysponentów tych środków. Wyższe niż w roku bieżącym zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku z uwagi na przesunięcie z roku bieżącego wpływów ze sprzedaży działek przy ul. Żabiej ze względów proceduralnych wynikających z przepisów przetargowych. Najwyższy procentowy wzrost dochodów planowany jest w pozycji udziały w PIT i CIT o 40,39%. Nieznaczny wzrost planu dotyczy też pozycji dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat lokalnych o 1,8%. Wynika to ze zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania. Subwencje uwzględniono na podstawie informacji Ministra Finansów i stanowią 93,55% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Udziały Miasta w CIT i PIT również zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów na poziomie 140% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dochody majątkowe mają wynieść 88,13% co wynika z podpisanych już umów o dofinansowanie.

W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych na kwotę ogółem 82.224.165 zł oraz pokrycia deficytu budżetu, który ma wynieść 22.221.457 zł, założono kredyt w wysokości 19 mln zł. - Planowany poziom długu na koniec 2024 roku ma wynieść 40,80% prognozowanych dochodów ogółem w 2024 r.tj. 196.773.369,01 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2039 r. – przekazuje skarbnik Elżbieta Parzych dodając, że deficyt zakładany na 2024 r. zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 7.915.620 zł oraz przychodami w kwocie 14.305.837 zł z wolnych środków, tj. dochodami, które wpłynęły do budżetu w 2022 i 2023 r. i nie zostały zaangażowane na wydatki tych lat.