Co z Belfortem w Piątnicy?. Argumenty i oświadczenie Wójta. Odpowiedź radnych [VIDEO]

Błąd ludzki i oddanie głosu niezgodnie ze swoim sumieniem miały zadecydować o przyjęciu zmian w budżecie Gminy Piątnica umożliwiających zakup budynku po Hotelu Belfort. Tak ośmioro radnych tłumaczy głosowanie, które dało początek wielkiemu zamieszaniu jakie obserwujemy w piątnickim samorządzie. Po tym jak radni zaaprobowali chęć zakupu nieruchomości, w poniedziałek podczas sesji nadzwyczajnej podjęli uchwałę w sprawie cofnięcia na przyszłość wójtowi zgody m.in. na zakup gruntów, a zaraz po tym podjęli uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na zakup budynku po hotelu Belfort.

R E K L A M A


Pierwsze projekty rozbudowy i budowy Urzędu Gminy pojawiły się w 2010 roku. Wtedy to powstał projekt rozbudowy budynku GOK i OSP. Projekt 10 lat temu kosztorysowo opiewał na kwotę 10 milionów złotych. W tamtym okresie Rada nie pozwoliła na budowę tego obiektu, argumentując swoją decyzje innymi wyższymi potrzebami.

Przez kolejne lata budynek GOK i OSP pozostawał w niezmienionym stanie, a Urząd Gminy w miarę możliwości lokalowych był przystosowywany do potrzeb pracy urzędu. Między innymi dzielono i przebudowywano pokoje, utworzono pomieszczenie USC, dostosowano zgodnie z wymogami ale oczywiście kosztem pokoi ilość toalet w Urzędzie, odnowiono i pomalowano pomieszczenia, wyremontowano schody, utwardzono plac gminny aby zapewnić parking dla mieszkańców.

W roku 2018 Wójt Gminy mając na uwadze potrzebę rozbudowy i budowy obiektu GOK i OSP ale również rozwój ogólnie pojętej kultury złożył wniosek do NFOŚiGW o wsparcie finansowe na realizację tego przedsięwzięcia. Projekt architektoniczny był bardzo ambitny, zawierał w swojej genezie salę widowiskową na 300 osób z garderobami i sceną, pomieszczenia Biblioteki Publicznej, sal komputerowych dla mieszkańców i wiele innych. Kosztorysowo bez wyposażenia inwestycja miała zamknąć się w kwocie 8 milionów złotych, z czego 3 miliony miały pochodzić z dotacji NFOŚiGW a 5 milionów jako nieodzowny element wniosku, pożyczka niskooprocentowana.

Z uwagi na konieczność zaciągnięcia pożyczek/ kredytów w kwocie min. 6 389 999,56 zł oraz konieczność oddania do użytkowania ww. inwestycji do 30.06.2022 r. zrezygnowano z ww. dotacji.

W ostatnim czasie pojawiała się możliwość poprawienia warunków lokalowych, bytowych i innych całości Urzędu Gminy Piątnica
w znacznie niższej kwocie finansowej niż 8.206.564 zł a mianowicie 4.500.000 zł brutto. Tyle właśnie miałaby zapłacić Gmina za budynek po Hotelu Belfort.

Argumenty Wójta Gminy Piątnica za zakupem nieruchomości są następujące :

 1. Nowa długo oczekiwana siedziba GOK(większa powierzchnia, garderoby , szatnie pomieszczenia dla pracowników , magazyny na sprzęt itp.)

 2. Poprawa jakości pracy i obsługi Mieszkańców (całość usług dla mieszkańców w różnych dziedzinach skomasowana w jednym budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych a nie rozproszona jak do tej pory)

 3. Oszczędności za wynajem OPS-u i poprawa jakości obsługi (roczna opłata 50 tys. zł)

 4. Właściwa i zgodna z wymogami i przepisami prawa obsługa interesantów niepełnosprawnych nowa Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do 30.09.2020 r. powołany koordynator do spraw dostępności w organach administracji samorządowej oraz rządowej

 5. Zapewnienie parkingu dla pracowników i Mieszkańców

 6. Dostosowanie pracy całego urzędu zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy , ograniczeń wynikających z Covid oraz Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej

 7. Nieruchomość zakupiona w poprzedniej kadencji a przylegająca do budynku Gminy Piątnica tzw. Sklep, która miała być przeznaczona na rozbudowę i poprawienie warunków bytowych została wyceniona na ok.3 800 000,00 zł. Poza tym w dalszym ciągu brak jest miejsc parkingowych w tej lokalizacji.

 8. W wyniku zakupu Urząd stanie się przyjazny i bardziej dostępny dla interesantów

 9. Koszt utrzymania jednej siedziby pozwoli na oszczędności i lepsze zarządzanie

 10. Zapewnienie Radzie Gminy i Sołtysom właściwego miejsca pod obrady
  i podejmowanie uchwał na rzecz mieszkańców Gminy Piątnica

Na początku miesiąca radni gminy Piątnica zgodzili się na zmiany w budżecie umożliwiające zakup nieruchomości, jednak podczas poniedziałkowej sesji podjęli uchwałę w sprawie cofnięcia na przyszłość wójtowi zgody m.in. na zakup gruntów, która obowiązywała od kilkunastu lat. Chwilę później ośmioro radnych zagłosowało przeciwko zakupowi Belfortu. Tym razem uchwałę podjęto jednomyślnie, bo reszta radnych wyszła z sali.

W celu wyjaśnienia okoliczności w jakich doszło do zamieszania w Piątnicy zwróciliśmy się do obu stron „konfliktu” z prośbą o uzasadnienie swoich stanowisk w sprawie. Na wywiad z Wójtem odsyłamy do materiału wideo poniżej. Radni natomiast odpowiedzieli na zadane przez nas pytania w formie pisemnej.

 1. Czy radni początkowo przyjęli poprawki w budżecie tym samym popierając zakup nieruchomości (HOTEL BELFORT)

ODP: Tak, zostały przyjęte w wyniku błędu ludzkiego. Część radnych zagłosowała niezgodnie ze swoim sumieniem. Wola nasza została ujawniona podczas obrad Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych oraz obrad Komisji Budżetu i Spraw Społecznych. Zbiorcze wyniki głosowania z w/w obrad ukazują w jakim duchu prowadzone były dyskusje i do jakich wniosków podczas nich doszliśmy. Tak więc na stałych komisjach ośmiu radnych było przeciw.

 1. Z czyjej inicjatywy i dlaczego zwołano w poniedziałek sesję?

ODP: Sesja nadzwyczajna została zwołana na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na wniosek ośmiu radnych.

 1. Z jakiego powodu podjęto tak radykalne działanie jak uchwała w sprawie cofnięcia na przyszłość wójtowi zgody m.in. na zakup gruntów

ODP: Przyjęcie tej uchwały spowoduje zwiększenie współpracy radnych z wójtem i możliwość wyrażenia opinii przez Radę Gminy.

 1. Belfort to dobry czy zły pomysł na inwestycję?

ODP: Na chwilę obecną uważamy, że nie jest to trafne rozwiązanie. Nie mamy przedstawionych dokumentów – brak ekspertyzy, profesjonalnego kosztorysu przekształcenia hotelu w Urząd. Nie wiemy jaki byłby ostateczny koszt przekształcenia dlatego też nie możemy obecnie wyrazić zgody na zakup tego budynku.

Pod przesłanymi odpowiedziami podpisało się ośmiu radnych.

OŚWIADCZENIE WÓJTA:

W odpowiedzi na przedstawione przez Państwa Radnych dywagacje dotyczące braku zgody na zakup budynku po hotelu „Belfort” informuję, że nie zgadzam się z tymi argumentami.

Pragnę przypomnieć, że wszelkie działania w gminie są naszymi wspólnymi, czyli zarówno Wójta, pracowników urzędu oraz Radnych i mieszkańców. Wszelkie podjęte działania są konsultowane z Radnymi i w tym przypadku również tak było.

Oprócz indywidualnych rozmów z Radnymi podczas komisji zostały zaprezentowane oraz przekazane materiały dotyczące zakupu obiektu wraz z prezentacją (chociaż nie wszystkie komisje były zainteresowane prezentacją)

17.09.2020 – Komisja Rewizyjna w składzie: Komorowska Alicja Agnieszka, Dymek Andrzej, Domitrz
Urszula, Świderski Andrzej

21.09.2020 – Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych w składzie: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir

22.09.2020 – Komisja Budżetu i Spraw Społecznych w składzie: Zduńczyk Piotr, Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof

Materiały zawierały przedstawienie obiektu wraz z możliwością zagospodarowania oraz protokoły
z przeglądów, które potwierdzały dobry stan obiektu:

 • Prezentację obiektu wraz z potencjalnym przeznaczeniem pomieszczeń

 • Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych – spalinowych-wentylacyjnych

 • Protokół z kontroli instalacji gazowej przewodowej i wentylacji

 • Protokół z kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego

 • Protokół z instalacji bezprzewodowej i wentylacji

 • Protokół z kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego

 • Koszty adaptacji budynku określone na podstawie rozeznania rynku oraz na podstawie konsultacji branżowych

Na prośbę radnych został zamówiony i sporządzony operat szacunkowy obiektu. Według dokumentu obiekt
o powierzchni całkowitej 2 485,72 m2 został wyceniony na kwotę 7 952 094 zł brutto.

Każdy Radny został również zaproszony do konsultacji indywidualnych w gminie, z czego skorzystała mniejszość.

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy

W rozmowach wielokrotnie przedstawiałem radnym korzyści wynikające z nowej inwestycji. Głównym argumentem jest nowa siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Radni wielokrotnie powtarzali, że jest to priorytet naszych działań, aby Gminny Ośrodek Kultury został wyremontowany.

Pragnę Państwu przypomnieć, że Zgodnie z Uchwałą nr 213/XXXVIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Piątnica do złożenia wniosku oraz zawarcia umowy dotacji na realizację tego przedsięwzięcia do kwoty 3.203.843 zł. oraz Uchwała Nr 214/XXXVII/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Piątnica do złożenia wniosku oraz zawarcia umowy pożyczki na realizację przedsięwzięcia do kwoty 5.002.721 zł przy składzie 13 obecnych radnych wszyscy byli za przyjęciem tych uchwał. Łączna kwota środków – dotacji i pożyczek zaakceptowanych przez Radnych to 8.206.564 zł.

Po wyborze mojej osoby w XI 2018 roku na stanowisko Wójta Gminy, poczyniłem kroki kontynuacji tego zadania. Dzięki wsparciu lokalnych posłów niejednokrotnie byłem w Warszawie w NFOŚiGW w celu zrealizowania tego przedsięwzięcia.

W lipcu 2019 roku gmina Piątnica otrzymała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informację o wynikach oceny ekologiczno-technicznej i finansowej przedmiotowego wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia, z której wynikało przede wszystkim, że:

a) łączne dofinansowanie w formie dotacji może wynosić maksymalnie

1 196 752,00 zł a nie 3 203 000 zł

b) łączna wartość pożyczki (oprocentowanej) z NFOŚiGW może wynosić maksymalnie 1 175 128,00 zł. a nie 5 002 000 zł

c) kwota dotacji i pożyczki nie może obejmować powierzchni zajmowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Piątnicy.

Mając na uwadze powyższe łączne dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki może wynosić maksymalnie
2 991 691,44 zł. W związku z czym gmina musiałaby dodatkowo (poza pożyczką) wziąć kredyt na kwotę min.
5 214 871,56 zł. Warto zaznaczyć, iż kwota ogółem inwestycji dotyczyła cen z I kw. 2018 r., a śledząc zmiany cen i trendy w budownictwie ceny na IV.kw. 2020 r. są już wyższe o ponad 20%. Dodatkowo kwota inwestycji nie uwzględniała kosztów wyposażenia Ośrodka Kultury.

Z uwagi na konieczność zaciągnięcia pożyczek/ kredytów w kwocie min. 6 389 999,56 zł oraz konieczność oddania do użytkowania ww. inwestycji do 30.06.2022 r. zrezygnowano z ww. dotacji. Warto zaznaczyć, iż radni gminy Piątnica o ww. fakcie zostali poinformowani już w III kw. 2019 r.

Dostosowana do potrzeb mieszkańców siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

W związku z brakami lokalowymi jesteśmy zmuszeni wynajmować lokal na potrzeby OPS . Wynajem budynku przez OPS:

2016r. 44 400zł
2017r. 44 400zł
2018r. 44 400zł
2019r. 44 400zł
2020r. do końca września - 34 017,67zł

Miesięczny koszt najmu lokali wynosił średnio ok. 3 800 zł i niestety nie spełnia godnych warunków obsługi mieszkańców. Po pierwsze budynek nie jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością. Brak zjazdów, odpowiedniej szerokości klatki czy windy powoduje, że mieszkańcy, którzy najbardziej potrzebują pomocy naszego ośrodka mają utrudniony dostęp. Kolejnym argumentem jest brak możliwości pozyskania, jak również przeznaczenia z budżetu gminy środków na remont, dostosowanie czy wyposażenie budynku, ponieważ nie jest ona naszą własnością tylko Parafii w Piątnicy. Niestety w tej sytuacji nic nie możemy zrobić, a jedynym rozwiązaniem jest wynajęcie lub zakup innego obiektu.

Możliwość stworzenia żłobka

Podczas rozmowy z mieszkańcami, niejednokrotnie otrzymywałem informacje, że jest potrzeba utworzenia żłobka. Jak wiemy, w tym celu możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych („Maluch Plus”)na potrzeby adaptacji budynku. Żłobek mógłby zosta

utworzony np. w miejscu obecnego budynku Urzędu Gminy. Jest to dla nas ważna inwestycja i uważam ją za kluczową dla naszych mieszkańców.

Powstanie opieki wytchnieniowej

Wszyscy mamy świadomość, że nasze społeczeństwo się starzeje. Niestety z roku na rok statystyki są coraz gorsze. Coraz częściej seniorzy zostają bez podstawowej opieki medycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom demograficznym, chcemy stworzyć w naszej gminie, miejsce w którym otoczymy opieką naszych seniorów. Obecnie jest wiele możliwości otrzymania dofinasowań na dostosowanie budynków. Jesteśmy na etapie pisania wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Poprawa spójności społecznej” finansowana w 95%
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w dziale Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
. Jest to kolejna propozycja wykorzystania budynku na rzecz mieszkańców Gminy Piątnica.

Pragne Państwa poinformować, że o OPS w związku z brakiem DPS-u czy też Ośrodka na pomoc wytchnieniową dla ludzi starszych musi przeznaczać dodatkowe pieniądze na utrzymywanie ludzi starszych w obcych ośrodkach DPS.

2016r. 12 osób koszt utrzymania 331 965,95zł
2017r. 10 osób koszt utrzymania 274 145,56zł
2018r. 11 osób koszt utrzymania 222 962,96zł
2019r. 6 osób koszt utrzymania 183 069,05zł
2020r. do końca września - 7 osób koszt utrzymania 147 775,81zł

Obowiązek dostosowania budynków dla osób niepełnosprawnych

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obowiązuje już rok. Jej celem jest poprawa dostępności administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Skorzystają na tym nie tylko osoby ze szczególnymi potrzebami czyli osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy takie które ze względu na okoliczności tymczasowo mają ograniczoną mobilność czy percepcję.

Każdy podmiot publiczny (szkoła, urząd, biblioteka, instytucja kultury, szpital, spółki miejskie) musi spełniać minimalne wymagania w zakresie trzech podstawowych obszarów dostępności, o których mowa w art.
6 ustawy. W przypadku braku dostosowania budynków urzędy będą otrzymywały kary finansowe, które jak wiemy przełożą się na znaczne uszczuplenie budżetu gminy.

Jak już wcześniej wspomniałem w przypadku obecnego lokalu, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy nie spełnia żadnych warunków, a ich poprawa nie jest możliwa. Również urząd gminy nie jest dostosowany, a jego adaptacja będzie wiązała się z dużymi kosztami lub nawet przebudową budynku. Warunków takich nie spełnia również Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy.

Przenosząc wszystkie jednostki w jedno miejsce mamy możliwość nie tylko uniknięcia kar finansowych, ale przede wszystkim szybkie wdrożenie dostosowania. Pamiętajmy o tym, że budynek posiada już podjazd
i toaletę dla osób niepełnosprawnych a budowę windy możemy sfinansować z Funduszu Dostępności.

Przedstawiłem Państwu, jak i naszym Radnym Gminy Piątnica na spotkaniach indywidualnych oraz komisjach pięć najważniejszych argumentów. Jak Państwo widzicie za mają propozycją przymawiają nie tylko aspekty finansowe – możliwość zakupu obiektu, za kwotę 4,5 mln złotych brutto, oszczędności związane z wynajmu czy też uniknięcie kar finansowych za brak dostosowań. Przypominam Państwu również, że obiekt posiada karczmę, która może być przeznaczona pod wynajem komercyjny. Koszt dostosowania budynku wraz
z zakupem i tak będzie mniejszy niż budowa nowego budynku GOK, co nie rozwiązywałoby pozostałych problemów.

Kolejnym aspektem jest możliwość rozwoju gminy poprzez stworzenie nowych placówek do opieki nad najmłodszymi i najstarszymi mieszkańcami naszej gminy. Stając naprzeciw potrzebom lokalnego społeczeństwa chcielibyśmy stworzyć takie miejsca. W obecnej sytuacji w związku z brakami lokalowymi nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Zakup nowego obiektu umożliwiłby nam to dlatego uważam, że moja propozycja jest w pełni zasadna.

Jest mi bardzo przykro, że Radni blokując zakup obiektu lekceważą potrzeby mieszkańców oraz świadomie narażają gminę na ponoszenie wysokich kosztów. Pamiętajmy o tym, że wszyscy pracujemy na rzecz rozwoju naszej gminy, a mottem przewodnim jest realizacja oczekiwań mieszkańców po to aby nasza mała ojczyzna była miejscem dobrym i bezpiecznym do życia.

Nie rozumiem decyzji radnych, którzy odrzucają propozycję bez wnikliwej analizy oraz wymiany merytorycznych argumentów. Dziękuję tym, którzy doceniają moje starania i zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy Piątnica. Bardzo ważne jest dla mnie wsparcie Radnych, sołtysów i mieszkańców. Pomimo wszystko dalej będę pracował dla dobra i bezpieczeństwa moich mieszkańców.

Szanowni Państwo, obecnie znajdujemy się w trudnej sytuacji – czas pandemii sparaliżował funkcjonowanie nie tylko naszego kraju, ale i całego świata. Pamiętajmy, że świat się nie zatrzymał , a my wszyscy musimy pracować na naszą wspólną przyszłość. Każdego dnia dzieci zdobywają wiedzę – zdalnie lub w szkołach, mieszkańcy chodzą do pracy, rolnicy zajmują się swoimi gospodarstwami, ponieważ mamy świadomość, że ten zły czas minie, a my znów wrócimy do normalności. Decyzje, które dzisiaj podejmujemy będą miały wpływ na nasze jutro, dlatego nie możemy się zatrzymać i czekać.

korzystając z okazji, a mając na względzie wzrost zachorowań na Covid-19, zwracam się do Was z prośbą o zachowanie przepisów reżimu sanitarnego. Pokonajmy razem koronawirusa!

Co z Belfortem w Piątnicy?

Co z Belfortem w Piątnicy?

Posted by XLomza.pl - Informacje w formacie XL - Łomża on Saturday, October 17, 2020

Dodaj komentarz

© 2013 - 2020 xlomza.pl - Informacje z Łomży i regionu

Regulamin | Polityka prywatności i Cookies