musisz zobaczyć
  • Loading

Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne - lista osób zakwalifikowanych

Do siedziby Urzędu Gminy Łomża wpłynęło 131 deklaracji  przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE na terenie gminy Łomża w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Podczas weryfikacji formalnej deklaracji, odrzuconych zostało 4 deklaracje.  W załączniku znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa.

UWAGA!

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, tj. do poz. 120 włącznie, zobowiązane zostaną do wpłaty kwoty 184,50 zł na dokumentację techniczną – fotowoltaika i/lub kwoty 147,60 zł na dokumentację techniczną – kolektory słoneczne na wskazane przez Gminę Łomża konto.

Osoby, które zadeklarowały chęć dofinansowania do ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych zobowiązane są do wpłaty 332,10 zł na wykonanie 2 dokumentacji indywidualnych.

Nr konta bankowego: 86 8757 0001 0000 1717 2000 0240

Tytułem: imię i nazwisko, miejscowość, dokumentacja- panele fotowoltaiczne i/lub dokumentacja- kolektory słoneczne

Termin wpłaty: do dnia 6.03.2017 roku

Brak wpłaty na dokumentację oznacza rezygnację udziału w projekcie.

W przypadku nieuzyskania dofinansowania na realizację projektu, Gmina Łomża nie będzie zwracała ww. kwot. Opłacona dokumentacja techniczna zostanie przekazana na własność osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie.

PONADTO:

1. Realizacja operacji (w przypadku uzyskania dofinansowania) może pociągać za sobą dodatkowe koszty niekwalifikowalne związane z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe  wpięcia do istniejącej instalacji co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji), które właściciel/-e nieruchomości będą zobowiązani do ich poniesienia.

2. W przypadku uzyskania dofinansowania, na realizację projektu przez Gminę Łomża, właściciel/-e niezwłocznie podpisze/-ą stosowną umowę oraz przedłoży/-ą dokumentację potwierdzającą posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Zgodnie z Prawem Energetycznym, Prawem Budowlanym i Ustawą o odnawialnych źródłach energii instalacja kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych o mocy do 40 kWp nie wymaga zgłoszenia wykonywania robót budowlanych ani uzyskania pozwolenia na budowę. Systemy OZE można zatem zrealizować w bardzo krótkim czasie bez ponoszenia wysokich kosztów przygotowania projektów budowlanych oraz oczekiwania na stosowne zezwolenia.

REALIZACJA INWESTYCJI ZALEŻNA JEST WYŁĄCZNIE OD UZYSKANIA ŚRODKÓW UE