musisz zobaczyć
  • Loading

Łomża przystąpiła do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Mieszkańcy mogą pomóc!

Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych. Miasto Łomża rozpoczęło prace nad planem gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu strategicznego, który określi możliwości redukcji emisji CO2 i zużycia energii.

Na pierwszym etapie konieczna jest jednak informacja na temat zużycia energii i paliw od mieszkańców miasta. Miasto Łomża w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu na realizację projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łomża.”

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznaczy kierunki rozwoju gminy w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarach związanych z użytkowaniem energii tj. budownictwem, energetyką, transportem i gospodarką odpadami. Cele PGN to:
•    redukcja emisji gazów cieplarnianych do powietrza,
•    wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy,
•    wzrost efektywności energetycznej.

Gospodarka niskoemisyjna to pojęcie charakteryzujące funkcjonowanie gospodarki w sposób zrównoważony (ekonomicznie, środowiskowo i społecznie), ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (oraz innych zanieczyszczeń). Charakteryzuje się rozłączeniem wzrostu PKB od wzrostu emisji (przy rosnącym PKB emisje gazów cieplarnianych nie rosną). Gospodarka niskoemisyjna jest związana ze wzrostem innowacyjności, wdrożeniem nowych technologii, zmniejszeniem energochłonności, tworzeniem nowych miejsc pracy i w konsekwencji wzrostem konkurencyjności. Gospodarki niskoemisyjnej nie należy mylić z pojęciem niskiej emisji, ponieważ niska emisja to umownie emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza emitorami (kominami) o wysokości do 30 m oraz emisja komunikacyjna. Niska emisja może być powierzchniowa (z instalacji związanych z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym oraz z lokali usługowych, których eksploatacja nie wymaga uzyskania pozwolenia i nie musi być formalnie zgłaszana w stosownych urzędach oraz emisja niezorganizowana z parkingów, składowisk odpadów, wypalania traw, spalania liści i odpadów w ogrodach itp.), liniowa (emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem i zużywanymi do tego celu paliwami, zużyciem nawierzchni i opon) lub punktowa (wprowadzanie substancji ze źródeł energetycznych i technologicznych do powietrza emitorem – kominem- w sposób zorganizowany).
Cele gospodarki niskoemisyjnej wynikają bezpośrednio z pakietu energetyczno-klimatycznego (tzw. 3x20) tj. redukcja emisji CO2 o 20% (w porównaniu do 1990 r.), wzrost udziału odnawialnych źródeł energii o 15% oraz wzrost efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku.

ZBIERANIE DANYCH

Dokument PGN nakreśli działania, które realnie przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii, wykorzystania jej odnawialnych źródeł i w efekcie do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do powietrza. W ramach opracowania Planu należy określić emisję gazów cieplarnianych w roku bazowym. Dla miasta Łomża jest to rok 2013 (ze względu na kompletność danych). Obecnie rozpoczęło się zbieranie informacji od przedsiębiorców i  jednostek samorządowych na temat zużycia energii oraz paliw.
Na tym etapie ważna jest również informacja od mieszkańców. Dlatego miasto prowadzi elektroniczną ankietę, w której udział jest dobrowolny. Mieszkańcy pytani są m. in. o sposób ogrzewania, rodzaj i ilość stosowanego paliwa, stan budynku, wielkość zużycia paliwa w prywatnych samochodach oraz o zainteresowanie m.in. inwestycjami w odnawialne źródła energii czy wymianę źródła ciepła. Ankietę można wypełnić elektronicznie pod linkiem
https://docs.google.com/forms/d/13mwW9Vnm0x3GAwXbF6Fg_fdh4Fu25GloceE8fCsOr-g/viewform

 lub wypełnić arkusz Excel dostępnego pod adresem (po otwarciu należy kliknąć ikonę „Pobierz w prawym górnym rogu strony):

https://onedrive.live.com/redir?resid=540F893CD94FD90A!10167&authkey=!AE6gJPVQwB45mF0&ithint=file%2cxls

Wypełniony arkusz Excel należy odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ankieta skierowana jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz właścicieli i zarządców budynków. Ankiety można wypełniać do 16.08.2015 r.
Posiadając rzetelną inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy możliwe będzie wyznaczenie realnego celu do realizacji oraz zaplanowania odpowiednich działań w zakresie przejścia gospodarki miasta w kierunku niskoemisyjnym.

ZGŁASZANIE ZADAŃ DO PLANU

W przypadku chęci zgłoszenia konkretnego zadania do Planu gospodarki niskoemisyjnej, umożliwiającej uzyskanie dotacji (dotyczy firm, spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych, organizacji etc.), należy wypełnić krótką ankietę zgłoszenia zadania, dostępną pod adresem (po otwarciu trzeba kliknąć ikonę „Pobierz w w prawym górnym rogu strony):
https://onedrive.live.com/redir?resid=540F893CD94FD90A!10168&authkey=!AELwfmYYrk9sf70&ithint=file%2cdoc
Ankietę w postaci wypełnionego dokumentu należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zadania muszą wpisywać się w przynajmniej jeden z celów Planu.

KORZYŚCI Z POSIADANIA PGN

Najważniejszą korzyścią dla gminy oraz jej mieszkańców z posiadania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest możliwość starania się o dofinansowanie na inwestycje środowiskowe z nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Miasto Łomża będzie mogło starać się o fundusze z:
•    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
•    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
•    Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
•    Środków krajowych dysponowanych przez NFOŚiGW i WFOŚ
Pieniądze mogą być pozyskiwane na rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego i kolejowego, zakup niskoemisyjnego taboru, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy poprawę infrastruktury drogowej miast.
Poza korzyściami finansowymi inwestycje przyczynią się do poprawy jakości powietrza w regionie. Inwestycje mające na celu ograniczenie zużycia energii i paliw w budynkach użyteczności publicznej to przede wszystkim oszczędności dla lokalnego budżetu. Kolejny aspekt to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, dzięki inwestycjom w OZE. Działania przełożą się na poprawę komfortu życia mieszkańców.