musisz zobaczyć
  • Loading

Po walnym w MPEC Sp. z o.o.

Pod koniec ubiegłego tygodnia 26 czerwca odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży. Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie związane z podziałem zysku, udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, zatwierdzając jednocześnie sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej. Udzielone zostało ponadto absolutorium prezesowi Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej z wykonanych przez nich obowiązków.

Rozmawiano także o bieżącej sytuacji Spółki. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej. Zysk netto za ubiegły rok wyniósł 2.492.018,29 zł.

Podział zysku, decyzją Prezydenta, wygląda następująco:

   - wypłata dywidendy – 1.300.000 zł
   - podwyższenie kapitału zapasowego – 688.000 zł
   - utworzenie funduszu nagród do podziału dla załogi – 504.018,29 zł

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, z dniem 27 czerwca br. Zgromadzenie Wspólników powołało nowe osoby: Marka Kozikowskiego, Adama Wilemajtysa (członkowie poprzedniej kadencji), Marcina Chludzińskiego, Marka Rutkowskiego. Dwóch członków wybranych zostało przez pracowników, są to: Henryk Piekarski oraz Zdzisław Szanciło.

Podobnie jak w przypadku MPWiK Prezydent Mariusz Chrzanowski nie przyznanł nagród członkom Zarządu Spółki.