musisz zobaczyć
  • Loading

Bez dywidendy i nagród dla Zarządu MPWiK

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przyjął sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za 2014 r. oraz udzielił absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Podczas odbywającego się 28 maja br. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Prezydent dokonał również podziału zysku netto osiągniętego w ubiegłym roku.

Zysk netto MPWiK-u za ubiegły rok wyniósł 410.549,49 zł. Decyzją Prezydenta Miasta został on podzielony następująco:
•    kapitał zapasowy Spółki – 170.549,49 zł
•    nagrody do podziału dla załogi (łącznie z narzutami ZUS) – 230.000 zł
•    zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 10.000 zł

Prezydent nie zdecydował się na wypłatę dywidendy na rzecz Miasta, argumentując to chęcią spółki do uczestniczenia w projektach unijnych.
Po raz pierwszy w historii Prezydent nie przyznał również nagród rocznych dla członków Zarządu Spółki, mimo iż Rada Nadzorcza wnioskowała o przyznanie takich nagród w wysokości  2-krotności ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 roku, czyli w kwocie 22.996 zł i 17.656 zł